Multiple Operations

फरक कक्षहरूमा उही सूत्र लागू गर्दछ तर फरक परामिति मानहरू सँग ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Multiple Operations.


बहुविध सञ्चालनहरू लागू गर्दा

note

पङ्क्तिवा स्तम्भ बाकसले चयन गरेको दायराको पहिलो कक्षमा सन्दर्भ समाहित गर्न जरुरी हुन्छ ।


note

यदि तपाईँंले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बहुविध सञ्चालनहरू समाहित गरिएका स्प्रेडसिट निर्यात गरेको खण्डमा कक्षहरूको सूत्र समाहित गर्दाको स्थान डेटा दायरामा सम्बन्धित पूर्ण परिभाषित हुन जरुरी छ ।


पूर्वनिर्धारित गर्दछ

सूत्रहरू

सूत्रहरू समाहित गर्दाको कक्षहरूका लागि कक्ष सन्दर्भहरू प्रविष्टि गर्दछ जसलाई तपाईँं बहुविध सञ्चालनमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।।

पङ्क्ति

आगत कक्ष सन्दर्भहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् जसलाई तपाईँं डेटा तालिकामा पङ्क्तिहरूका लागि चलको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।

स्तम्भ

आगत कक्ष सन्दर्भहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् जसलाई तपाईँं डेटा तालिकामा स्तम्भहरूका लागि चलको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

तपाईँंले माउसद्वारा पानामा क्लिक गर्ना साथ संवाद स्वत: न्यून हुन्छ। तपाईँंले माउस बटन हटाउनासाथ,संवाद पूर्वावस्थामा आउछ र कागजातमा माउसद्वारा परिभाषित सन्दर्भ दायरा निलो फ्रेमद्वारा हाइलाइट हुन्छ।

Icon shrink

सङ्कुचित गर्नु॒होस

Icon Expand

Expand

Please support us!