विकल्प

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


समूहहरू बीचको पृष्ठ विच्छेद

उपजोड डेटाको प्रत्येक समूह पछाडि नयाँ पृष्ठ घुसाउनुहोस् ।

केस संवेदनशील

जब तपाईँंले डेटा लेबुलको परिवर्तन गर्नुहुन्छ ले उपजोडहरू पुन: गणना गर्दछ ।

समूहअनुसार क्षेत्र पुन: क्रमबद्ध गर्नुहोस्

क्षेत्र क्रमबद्ध गर्दछ जसलाई तपाईँंले स्तम्भहरू अनुसारको समूह ट्याबहरूको बाकस द्वारा समूहचयन गरेको हुन्छ जुन तपाईँंद्वारा चयन गरिएको थियो ।

क्रमबद्ध गर्नुहोस्

Include formats

क्रमबद्ध गरेको बेला ढाँचा विशेषताहरू ख्याल गर्दछ ।

Custom sort order

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

बढ्दो क्रम

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

घट्दो क्रम

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!