प्रथम, द्वितीय, तृतीय समूह

माथिल्लो तीन वटा समूहहरू सम्म सेटिङहरू निर्दिष्ट गर्दछ । प्रत्येक ट्याबमा उही सजावट हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


यसद्वारा समूह गर्नुहोस्

स्तम्भ चयन गर्नुहोस् जसमा तपाईँं उपजोड गणना प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ । यदि चयनगरिएका स्तम्भहरूको सामग्रीहरू परिवर्तन भएको खण्डमा उपजोडहरू स्वाचालित रूपलेनै पुन: गणना गरिन्छन् ।

...का लागि उपजोडहरूको गणना गर्नुहोस्

मानहरू समाहित गरिएका स्तम्भ(हरू) चयन गर्नुहोस् जसलाई तपाईँं उपजोड गर्न चाहनुहुन्छ ।

प्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस्

गणितीय प्रकार्य चयन गर्दछ जसलाई तपाईँं उपजोडहरू गणना गर्नलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ । ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!