उन्नत फिल्टर

उन्नत फिल्टर परिभाषित गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


फिल्टरहरू लागू गर्दा

यसबाट फिल्टर मापदण्ड पढ्नुहोस् ।

नामाङ्कित दायरा चयन गर्नुहोस् या कक्ष दायरा प्रविष्ट गर्नुहोस् जसमा तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।

सङ्कुचित गर्नु॒होस/अधिकतम बनाउनुहोस

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

तपाईँंले माउसद्वारा पानामा क्लिक गर्ना साथ संवाद स्वत: न्यून हुन्छ। तपाईँंले माउस बटन हटाउनासाथ,संवाद पूर्वावस्थामा आउछ र कागजातमा माउसद्वारा परिभाषित सन्दर्भ दायरा निलो फ्रेमद्वारा हाइलाइट हुन्छ।

Icon

सङ्कुचित गर्नु॒होस

Icon

ठूलो बनाउनुहोस

धेरै

Shows additional filter options.

Please support us!