More Filters

तपाई को डाट छान्न आदेशहरू समाहित गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - More Filters.


tip

LibreOffice automatically recognizes predefined database ranges.


दिइका फिल्टर गर्नेने विकल्पहर उपलब हुन्छन्:

मानक फिल्टर

तपाईँंलाई फिल्टर गर्ने विकल्प सेट गर्न दिन्छ।

बिकशित फिल्टर

उन्नत फिल्टर परिभाषित गर्दछ ।

फिल्टर रिसेट गर्नुहोस्

चयन गरिएका कक्ष दायराबाट फिल्टर हटाउँदछ ।

स्वत:फिल्टर लुकाउनुहोस्

चयन गरेको कक्ष दायरामा स्वत:फिल्टर बटनहरू लुकाउँदछ ।

Please support us!