विकल्प

स्तम्भ लेबुलहरू समाविष्ट गर्दछ

Selected cell rangesचयन गरिएका कक्षदायराहरूले लेबुलहरू समाहित गर्दछन ।

कक्षहरू घुसाउनु होस् वा मेट्नुहोस्

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

ढाँचा राख्नुहोस्

हेडरहरू र सबै डाटाबेस दायरामा पहिलो डेटा पङ्क्तिको अवस्थित कक्ष ढाँचा लागू गर्दछ ।

आयातित डेटा बचत गर्दैन

डाटाबेसमा सन्दर्भमात्र बचत गर्दछ कक्षहरूका सामग्रीहरू होइन ।

स्रोत:

हालको डाटाबेस स्रोत र कुनै अवस्थित सञचालन कर्ताहरूको बारेमा सूचनाहरू प्रदर्शन गर्दछ ।

धेरै <<

थप विकल्प लुकाउँदछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!