Freeze Rows and Columns

सक्रिय कक्षको माथि बायाँ कुनामा भाग गर्दछ र माथिको बायाँ क्षेत्र स्क्रोलपट्टीहरू भन्दा लामो हुँदैन।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Freeze Rows and Columns.


Please support us!