Freeze Rows and Columns

सक्रिय कक्षको माथि बायाँ कुनामा भाग गर्दछ र माथिको बायाँ क्षेत्र स्क्रोलपट्टीहरू भन्दा लामो हुँदैन।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

From the tabbed interface:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

From toolbars:

Icon Freeze Rows and Columns

Freeze Rows and Columns


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!