Protecting Sheet

Protects the cells in the current sheet from being modified.

Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password, and select the elements of the sheet to protect.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Protect Sheet.

Choose Edit - Cell Protection to activate sheet protection with current cell protection settings.


warning

अगाडि गर्ने सम्पादनबाट कक्षहरू बचाउनलाई सुरक्षित जाँच बाकस ढाँचा - कक्षहरू - कक्ष सुरक्षण ट्याब पृष्ठमा वा ढाँचाप्रसङ्ग मेनुमा जाँच गर्न जुरुरी हुन्छ ।


Protect this sheet and contents of the protected cells

Mark this checkbox to activate protection of sheet and cell contents.

Password / Confirm

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes. Confirm the password entered in the first box.

Allow users of this sheet to

Select the elements to protect from user actions:

Unprotected cells or cell ranges can be set up on a protected sheet by using the Tools - Protect Sheet and Format - Cells - Cell Protection menus:

  1. कक्षहरू चयन गर्नुहोस् जुन असुरक्षित हुनेछ

  2. ढाँचा - कक्षहरू - कक्ष सुरक्षणचयन गर्नुहोस् । सुरक्षितबाकस र ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

  3. On the Tools - Protect Sheet menu, activate protection for the sheet. Effective immediately, only the cell range you selected in step 1 can be edited.

To later change an unprotected area to a protected area:

  1. Select the range of cells that will be protected.

  2. On the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box.

  3. Choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.

स्क्रिनको तल्लो भागमा पाना ट्याबहरूको प्रसङ्ग मेनुमा पनि पाना सुरक्षाले प्रभाव पार्छ ।मेट्नुहोस्सार्नुहोस्/प्रतिलिपि बनाउनुहोस्आदेशहरू चयन गर्न सकिँदैन ।

यदि पाना सुरक्षित गरेको खण्डमा तपाईँं कुनैपनि कक्ष शैलीहरू मेट्न वा परिमार्जन गर्न तपाईँं सक्षम हुनुहुने छैन ।

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled, with the exceptions of the settings for columns and row of the Tools - Protect Sheet dialog. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

एकपटक बचत गरिएका,...को रूपमा फाइइल - बचतआदेश प्रयोग गर्दामात्र बचतगरिएका पानाहरू फेरि बचत गर्न सकिन्छ ।

note

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Please support us!