निर्भरताहरू हटाउनुहोस्

पदचिन्ह निर्भरहरू सँग सिर्जना गरिएको पदचिन्हक बाँणहरूको एउटा स्तर मेट्दछ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Detective - Remove Dependents.


Please support us!