थप

परिभाषा गरिएका मुद्रण क्षेत्रहरूमा हालको चयन थप्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Print Ranges - Add.


Please support us!