थप

परिभाषा गरिएका मुद्रण क्षेत्रहरूमा हालको चयन थप्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Print Ranges - Add.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Add Print Ranges tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Add.

From toolbars:

Icon Add Print Area

Add Print Area


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!