खाली गर्नुस्

परिभाषित मुद्रण दायराहरू हटाउँदछ

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Print Ranges - Clear.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Clear Print Ranges tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Clear.

From toolbars:

Icon Clear Print Ranges

Clear Print Ranges


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!