पाना

हालको पाना शैली सहित सबै पानाहरूको छाप्नु पर्ने पानामा संलग्न गर्नुपर्ने तत्वहरू निर्दिष्ट गर्दछ । अतिरिक्त रूपमा, तपाईँं मुद्रण क्रम, पहिलो पृष्ठ सङ्ख्या,र पृष्ठ स्केल सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Page - Sheet tab.


मुद्रण गर्नुहोस्

परिभाषित गर्दछ जुनचाँहि मुद्रण गर्नुपर्ने स्प्रेडसिटका तत्वहरू हुन् ।

स्तम्भ र पङ्क्ति हेडरहरू

तपाईँंले चाहनु भएको छपाउनु पर्ने स्तम्भ र पङ्क्ति हेडरहरू दुई मध्ये एक निर्दिष्ट गर्दछ ।

ग्रिड

ले ग्रिडको रूपमा व्यक्तिगत कक्षहरूको सिमानालाई प्रिन्ट गर्दछ।स्क्रिनमा दृश्यको लागि, तपाईंको छनौट अन्तर्गत - LibreOffice Calc - View - Grid lines

द्रष्टब्य

तपाईँंको स्प्रेडसिटमा परिभाषित द्रष्टव्यहरू मुद्रण गर्दछ । तनिहरूलाई अनुरूप कक्ष सन्दर्भ सहित स्प्रेड पृष्ठहरूमा छाप्ने छ ।

Objects/images

सबै घुसाएका वस्तुहरू (यदि छाप्न योग्य) र छापिएको कागजात सहित ग्राफिकहरू संलग्न गराउँदछ ।

चित्रपटहरू

तपाईँंको स्प्रेडसिटमा घुसाइएको चित्रपटहरू छाप्दछ.

रेखाचित्र वस्तुहरू

छापेको कागजातमा सबै रेखाचित्र वस्तुहरू संलग्न गर्दछ ।

सूत्रहरू

परिणामहरूको बदलामा कक्षहरूमा समाहित गरिएका सूत्रहरू छाप्दछ ।

शून्य मानहरू

शून्य मानहरू सहित छापेका कक्षहरू निर्दिष्ट गर्दछ ।

पृष्ठ क्रम

जुन पानामा गरिइको क्रमाङ्कन डेटामा क्रमको परिभाषित गर्दछ र यो एक छापिने पृष्ठमा ठीक नभएको अवस्थामा छापिएको हुन्छ ।

माथिबाट तल,त्यसपछि दायाँ

पानाको तल बायाँ स्तम्भबाट ठाढो रूपले छाप्दछ ।

बायाँबाट दायाँ,त्यसपछि तल

पानाको पङ्क्ति माथिबाट दायाँ स्तम्भमा तेर्सो गरि छपाउँदछ ।

पहिलो पृष्ठ सङ्ख्या

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

स्केल

मुद्रण गर्नुपर्ने स्प्रेडसिटका लागि पृष्ठ स्केल परिभाषित गर्दछ ।

मापन मोड

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

प्रिन्टआउट घटाउनुहोस्/बढाउनुहोस्

सबै छापिएका पृष्ठहरू मापन गर्नलाई मापन तत्व निर्दिष्ट गर्दछ ।

मापन तत्व

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

मुद्रण दायरा(हरू) चौडाइ/उचाइमा ठीक गर्नुहोस् ।

तेर्सो गरि (चौडाइ) र ठाडो गरि (उचाइ) र जुन प्रत्येक पानामा हालको पृष्ठ शैली सहित मुद्रण गर्नलाई पृष्ठहरूको अधिकतम सङ्ख्या निर्दिष्ट गर्दछ ।

पृष्ठहरूको चौडाइमा

तेर्सो गरि वारपार छाप्नु पर्ने पृष्ठहरूको अधिकतम सङ्ख्या प्रविष्टि गराउँदछ ।

पृष्ठहरूको उचाइ

ठाडो गरि थाक छाप्नु पर्ने पृष्ठहरूको अधिकतम सङ्ख्या प्रविष्टि गराउँदछ ।

मुद्रण दायरा(हरू) पृष्ठहरूको सङ्ख्यामा ठीक गर्नुहोस् ।

पृष्ठहरूको अधिकतम सङ्ख्या निर्दिष्ट गर्दछ जसमा प्रत्येक पानामा हालको पृष्ठ शैली सहित छाप्नु पर्दछ । परिभाषा गरेको पृष्ठहरूको सङ्ख्या ठीक गर्न स्केलले आवश्यकता अनुसार घटाउने छ ।

पृष्ठहरूको सङ्ख्या

छाप्नका लागि अधिकतम पृष्ठहरूको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्।

Please support us!