स्तम्भ

स्तम्भको चौडाइ चयन गर्दछ र चयनगरिएका स्तम्भहरू देखाउँदछ वा लुकाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Columns.


चौडाइ

हालको स्तम्भको चौडाइ, वा चयन गरिएको स्तम्भहरू परिवर्तन गर्छ ।

Optimal Column Width

लुकाउनुहोस्

Hides selected rows or columns

देखाउनुहोस्

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!