स्तम्भ

स्तम्भको चौडाइ चयन गर्दछ र चयनगरिएका स्तम्भहरू देखाउँदछ वा लुकाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Columns.


चौडाइ

हालको स्तम्भको चौडाइ, वा चयन गरिएको स्तम्भहरू परिवर्तन गर्छ ।

अधिक चौडाइ

चयन गरेको स्तम्भहरूका लागि अधिकतम स्तम्भ चौडाइ परिभाषित गर्दछ ।

लुकाउनुहोस्

Hides selected rows, columns or individual sheets.

देखाउनुहोस्

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!