ईष्टतम पङ्क्ति उचाइ

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


थप्नुहोस्

सबभन्दा ठूलो क्यारेक्टर पङ्क्तिमा र कक्ष सीमाहरूमा बीचमा थप खाली ठाँऊ सेट गर्दछ ।

पूर्वनिर्धारित मान

अधिकतम पङ्क्ति उचाइका लागि पूर्व निर्धारित मान पुन: भण्डारण गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!