Named Ranges and Expressions

ले तपाईँंको स्प्रेडसिट कागजातको फरक सेक्सनहरूको नाम दिनलाई तपाईँंलाई अनुमति दिन्छ । फरक सेक्सनहरू लाई नाम दिदा तपाईँं स्प्रेडसिट कागजातहरूद्वारा सजिलै नेभिगेटगर्न सक्नु हुन्छ र निर्दिष्ट सूचनाहरू भेटाउनु हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - Named Range or Expression


Define Names

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Manage Names

Opens a dialog where you can manage names in the spreadsheet.

Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

Create Names

तपाईँंलाई स्वचालितरूपमै बहुविध कक्ष दायराहरू नाम राख्न अनुमति दिन्छ ।

Define Label Range

संवाद खोल्नुहोस् जसलाई तपाईँं लेबुल दायरामा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!