तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड तीन

CONFIDENCE

सामान्य वितरणका लागि (१-अल्फा) कन्फिडेन्स अन्तराल फर्काउँदछ ।

Syntax

CONFIDENCE(अल्फा; STDEV; साइज)

अल्फा कन्फिडेन्स अन्तरालको तह हो ।

STDEV जम्मा जनसङ्ख्याका लागि स्टान्डर्ड डेभिएसन ।

साइजजम्मा जनसङ्ख्याको साइज हो ।

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ले 0.29 दिन्छ।

CONFIDENCE

स्टुडेन्टस् टि वितरणका लागि (1-alpha) कन्फिडेन्स अन्तराल फर्काउँछ।

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

CONFIDENCE(अल्फा; STDEV; साइज)

अल्फा कन्फिडेन्स अन्तरालको तह हो ।

STDEV जम्मा जनसङ्ख्याका लागि स्टान्डर्ड डेभिएसन ।

साइजजम्मा जनसङ्ख्याको साइज हो ।

Example

=CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) ले ०.२९७६३२५४२७ दिन्छ।

CONFIDENCE.NORM

सामान्य वितरणका लागि (१-अल्फा) कन्फिडेन्स अन्तराल फर्काउँदछ।

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

CONFIDENCE(अल्फा; STDEV; साइज)

अल्फा कन्फिडेन्स अन्तरालको तह हो ।

STDEV जम्मा जनसङ्ख्याका लागि स्टान्डर्ड डेभिएसन ।

साइजजम्मा जनसङ्ख्याको साइज हो ।

Example

=CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) ले ०.२९३९९४५९७७ दिन्छ।

CORREL

दुई डेटा सेटहरूको बीचको कोरिलेसन कोफिसियन्ट फर्काउँदछ ।

Syntax

CORREL(Data_1; Data_2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=CORREL(A1:A50;B1:B50) ले दुई वटा डाटासेटहरूको रैखिक सहसम्बन्धको मापनको रूपमा सहसम्बन्ध गुणाङ्क गणना गर्छ।

COVAR

पेयर्ड डेभिएसनहरू गुणना खण्डको को भेरियन्स फर्काउँदछ ।

Syntax

COVAR(Data_1; Data_2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

CRITBINOM

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

Syntax

CRITBINOM(परीक्षणहरू; SP; अल्फा)

परीक्षणहरू परीक्षणहरूको जम्मा सङ्ख्या हो ।

SP एक परीक्षणका लागि सफलताको सम्भावना हो ।

अल्फा फैल्याउने वा बडाउने थ्रेसहोल्ड सम्भाव्यता हो ।

Example

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) ले ४४ दिन्छ​।

KURT

डेटा सेटको कर्टोसिस फर्काउँदछ (कम्तीमा पनि ४ वटा मानको आवश्यकता पर्दछ)।

Syntax

KURT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges representing a random sample of distribution.

Example

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

ले Rank_c-th सबभन्दा ठूलो डेटा सेटमा सबभन्दा ठूलो मान फर्काउँदछ ।

Syntax

LARGE(डेटा; Rank_c)

डेटा डेटाको कक्ष दायरा हो ।

Rank_c दर्जा मिलाउने मान हो ।

Example

=LARGE(A1:C50;2) ले A1:C50 मा भएको दोस्रो सबभन्दा ठूलो मान दिन्छ।

LOGINV

लगनर्मल वितरणको विपरित फर्काउँदछ ।

Syntax

LOGINV(सङ्ख्या; मीन; STDEV)

सङ्ख्या यो सम्भाव्याता मान हो जुन विपरित मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गरिन्छ ।

मीन मानक लघुघणकिय वितरणको सङ्ख्यात्मक मीन हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Example

=LOGINV(0.05;0;1) ले ०.१९३०४०८१६७ दिन्छ।

LOGNORMDIST

लगनर्मल वितरणको प्रतिलोम फर्काउँदछ।

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

NORMINV(सङ्ख्या; मीन; STDEV)

सङ्ख्या यो सम्भाव्याता मान हो जुन विपरित मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गरिन्छ ।

मीन मानक लघुघणकिय वितरणको सङ्ख्यात्मक मीन हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Example

=LOGNORM.INV(0.05;0;1) ले ०.१९३०४०८१६७ दिन्छ।

LOGNORMDIST

लगनर्मल वितरणको मानहरू फर्काउँछ।

Syntax

LOGNORMDIST(सङ्ख्या; मीन; STDEV)

सङ्ख्या सम्भाव्यता मान हो जुन मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गर्नु पर्दछ ।

मीन मानक लघुगणकिय वितरणको मीन मान हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Cumulative (वैकल्पिक) = 0 ले घनत्व प्रकार्य गणना गर्छ, Cumulative = 1 ले वितरण गणना गर्छ।

Example

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) ले 0.01 फर्काउँछ।

LOGNORMDIST

ले लगनर्मल वितरणको मानहरू फर्काउँछ।

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

LOGNORMDIST(सङ्ख्या; मीन; STDEV)

सङ्ख्या सम्भाव्यता मान हो जुन मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गर्नु पर्दछ ।

मीन मानक लघुगणकिय वितरणको मीन मान हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Cumulative(आवश्यक) = 0 ले घनत्व प्रकार्य गणना गर्छ, Cumulative = 1 ले वितरण गणना गर्छ।

Example

=LOGNORM.DIST(0.1;0;1;1) ले 0.0106510993 फर्काउँछ।

SMALL

डेटा सेटमा सबभन्दा सानोमान Rank_c-th फर्काउँदछ ।

Syntax

SMALL(Data; Rank_c)

डेटा डेटाको कक्ष दायरा हो ।

Rank_c मानको दर्जा हो ।

Example

=SMALL(A1:C50;2) ले A1:C50 मा भएको दोस्रो सबभन्दा सानो मान दिन्छ।

Please support us!