तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड तीन

CONFIDENCE.NORM

सामान्य वितरणका लागि (१-अल्फा) कन्फिडेन्स अन्तराल फर्काउँदछ।

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CONFIDENCE(अल्फा; STDEV; साइज)

अल्फा कन्फिडेन्स अन्तरालको तह हो ।

STDEV जम्मा जनसङ्ख्याका लागि स्टान्डर्ड डेभिएसन ।

साइजजम्मा जनसङ्ख्याको साइज हो ।

Example

=CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) ले ०.२९३९९४५९७७ दिन्छ।

CONFIDENCE

स्टुडेन्टस् टि वितरणका लागि (1-alpha) कन्फिडेन्स अन्तराल फर्काउँछ।

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CONFIDENCE(अल्फा; STDEV; साइज)

अल्फा कन्फिडेन्स अन्तरालको तह हो ।

STDEV जम्मा जनसङ्ख्याका लागि स्टान्डर्ड डेभिएसन ।

साइजजम्मा जनसङ्ख्याको साइज हो ।

Example

=CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) ले ०.२९७६३२५४२७ दिन्छ।

SMALL

डेटा सेटमा सबभन्दा सानोमान Rank_c-th फर्काउँदछ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SMALL(Data; Rank_c)

डेटा डेटाको कक्ष दायरा हो ।

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

CONFIDENCE

सामान्य वितरणका लागि (१-अल्फा) कन्फिडेन्स अन्तराल फर्काउँदछ ।

Syntax

CONFIDENCE(अल्फा; STDEV; साइज)

अल्फा कन्फिडेन्स अन्तरालको तह हो ।

STDEV जम्मा जनसङ्ख्याका लागि स्टान्डर्ड डेभिएसन ।

साइजजम्मा जनसङ्ख्याको साइज हो ।

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ले 0.29 दिन्छ।

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

CRITBINOM

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

Syntax

CRITBINOM(परीक्षणहरू; SP; अल्फा)

परीक्षणहरू परीक्षणहरूको जम्मा सङ्ख्या हो ।

SP एक परीक्षणका लागि सफलताको सम्भावना हो ।

अल्फा फैल्याउने वा बडाउने थ्रेसहोल्ड सम्भाव्यता हो ।

Example

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) ले ४४ दिन्छ​।

KURT

डेटा सेटको कर्टोसिस फर्काउँदछ (कम्तीमा पनि ४ वटा मानको आवश्यकता पर्दछ)।

Syntax

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

Example

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

CORREL

दुई डेटा सेटहरूको बीचको कोरिलेसन कोफिसियन्ट फर्काउँदछ ।

Syntax

CORREL(Data_1; Data_2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=CORREL(A1:A50;B1:B50) ले दुई वटा डाटासेटहरूको रैखिक सहसम्बन्धको मापनको रूपमा सहसम्बन्ध गुणाङ्क गणना गर्छ।

COVAR

पेयर्ड डेभिएसनहरू गुणना खण्डको को भेरियन्स फर्काउँदछ ।

Syntax

COVAR(Data_1; Data_2)

Data_1 पहिलो डेटा सेट हो ।

Data_2 दोस्रो डेटा सेट हो ।

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

LOGNORMDIST

लगनर्मल वितरणको प्रतिलोम फर्काउँदछ।

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

NORMINV(सङ्ख्या; मीन; STDEV)

सङ्ख्या यो सम्भाव्याता मान हो जुन विपरित मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गरिन्छ ।

मीन मानक लघुघणकिय वितरणको सङ्ख्यात्मक मीन हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Example

=LOGNORM.INV(0.05;0;1) ले ०.१९३०४०८१६७ दिन्छ।

LOGNORMDIST

लगनर्मल वितरणको मानहरू फर्काउँछ।

Syntax

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

सङ्ख्या सम्भाव्यता मान हो जुन मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गर्नु पर्दछ ।

मीन मानक लघुगणकिय वितरणको मीन मान हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Cumulative (वैकल्पिक) = 0 ले घनत्व प्रकार्य गणना गर्छ, Cumulative = 1 ले वितरण गणना गर्छ।

Example

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) ले 0.01 फर्काउँछ।

LOGINV

लगनर्मल वितरणको विपरित फर्काउँदछ ।

Syntax

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

सङ्ख्या यो सम्भाव्याता मान हो जुन विपरित मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गरिन्छ ।

मीन मानक लघुघणकिय वितरणको सङ्ख्यात्मक मीन हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Example

=LOGINV(0.05;0;1) ले ०.१९३०४०८१६७ दिन्छ।

LARGE

ले Rank_c-th सबभन्दा ठूलो डेटा सेटमा सबभन्दा ठूलो मान फर्काउँदछ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

LARGE(डेटा; Rank_c)

डेटा डेटाको कक्ष दायरा हो ।

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

LOGNORMDIST

ले लगनर्मल वितरणको मानहरू फर्काउँछ।

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

LOGNORMDIST(सङ्ख्या; मीन; STDEV)

सङ्ख्या सम्भाव्यता मान हो जुन मानक लघुगणकिय वितरणका लागि गणना गर्नु पर्दछ ।

मीन मानक लघुगणकिय वितरणको मीन मान हो ।

STDEV मानक लघुगणकीय वितरणको स्टाण्डर्ड डेभियसन हो ।

Cumulative(आवश्यक) = 0 ले घनत्व प्रकार्य गणना गर्छ, Cumulative = 1 ले वितरण गणना गर्छ।

Example

=LOGNORM.DIST(0.1;0;1;1) ले 0.0106510993 फर्काउँछ।

Please support us!