Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


यो आदेश पहुँच गर्न...

प्रकार्य - घुसाउनुहोस् - कोटि एड-ईन


BESSELI

Calculates the modified Bessel function of the first kind In(x).

Syntax

BESSELI(x;n)

X मूल्य हो जस्को आधारमा प्रकार्यको गणना गरिन्छ​।

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Example

=BESSELI(3.45, 4), returns 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returns 0.651416873060081, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELI(-1, 3), returns -0.022168424924332

BESSELJ

Calculates the Bessel function of the first kind Jn(x) (cylinder function).

Syntax

BESSELJ(x;n)

X मूल्य हो जस्को आधारमा प्रकार्यको गणना गरिन्छ​।

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Jn(x)

Example

=BESSELJ(3.45, 4), returns 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returns 0.196772639864984, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELJ(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSELK

Calculates the modified Bessel function of the second kind Kn(x).

Syntax

BESSELK(x;n)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Kn(x)

Example

=BESSELK(3.45, 4), returns 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returns 0.144803466373734, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Syntax

BESSELY(x;n)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Example

=BESSELY(3.45, 4), returns -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BIN2DEC

परिणाम प्रविष्टि गरिएको बाइनरी सङ्ख्याका लागि दशमलव सङ्ख्या हो ।

Syntax

BIN2DEC (सङ्ख्या)

सङ्ख्या: बाइनरी सङ्ख्या। सङ्ख्यासँग अधिक्तम १० स्थान (बिटहरू) हुन सक्छ। अति महत्वपूर्ण बिट साइन बिट हो । ऋणात्मक सङ्ख्याहरू दुईको पूरकको रुपमा प्रविष्टि भएका छन्।

Example

=BIN2DEC(1100100) ले १०० फर्काउँदछ।

BIN2HEX

प्रविष्टि गरेको दशमलव सङ्ख्याका लागि हेक्जाडेसिमल सङ्ख्या को परिणाम हो ।

Syntax

BIN2HEX(Number [; Places])

सङ्ख्या: बाइनरी सङ्ख्या। सङ्ख्यासँग अधिक्तम १० स्थान (बिटहरू) हुन सक्छ। अति महत्वपूर्ण बिट साइन बिट हो। ऋणात्मक सङ्ख्याहरू दुईको पूरकको रुपमा प्रविष्टि भएका छन्।

स्थानहरू: निर्गत हुनुपर्ने स्थानहरूको सङ्ख्या ।

Example

=BIN2HEX(1100100;6)ले ००००६४ फर्काउँदछ ।

BIN2OCT

प्रविष्टि गरेको बाइनरी सङ्ख्याका लागि अक्टल सङ्ख्याको परिणाम हो ।

Syntax

BIN2OCT(Number [; Places])

सङ्ख्या: बाइनरी सङ्ख्या। सङ्ख्यासँग अधिक्तम १० स्थान (बिटहरू) हुन सक्छ। अति महत्वपूर्ण बिट साइन बिट हो। ऋणात्मक सङ्ख्याहरू दुईको पूरकको रुपमा प्रविष्टि भएका छन्।

स्थानहरूभनेको आउटपुट गर्नुपर्ने स्थानहरूको सङ्ख्या हो।

Example

=BIN2OCT(1100100;4) ले ०१४४ फर्काउँदछ ।

DEC2BIN

-५१२ र ५११को बीचमा प्रविष्टि गरिएका दशमलव सङ्ख्याको लगि बाइनरी सङ्ख्याको परिणाम फर्काउँदछ ।

Syntax

DEC2BIN(Number [; Places])

सङ्ख्या: दशमलव सङ्ख्या । यदि सङ्ख्याऋणात्मक हो भने प्रकार्यले १० क्यारेक्टरहरू सहित बाइनरी सङ्ख्याहरू फर्काउँदछ । जरुरी बिट गुणाङ्क साइङ बिट हो, अरू ९ बिटहरू मानमा फर्कन्छन् ।

स्थानहरूभनेको आउटपुट गर्नुपर्ने स्थानहरूको सङ्ख्या हो।

Example

=DEC2BIN(100;8) ले ०११००१०० फर्काउँदछ ।

DEC2HEX

प्रविष्टि गरेको दशमलव सङ्ख्याका लागि हेक्जाडेसिमल सङ्ख्याको परिणाम हो ।

Syntax

DEC2HEX(Number [; Places])

सङ्ख्या: दशमलव सङ्ख्या । यदि सङ्ख्याऋणात्मक हो भने प्रकार्यले १० क्यारेक्टरहरू(४० बिट) सहित हेक्जाडेसिमल सङ्ख्याहरू फर्काउँदछ । जरुरी बिट गुणाङ्क साइङ बिट हो, अरू ३९ बिटहरू मानमा फर्कन्छन् ।

स्थानहरूभनेको आउटपुट गर्नुपर्ने स्थानहरूको सङ्ख्या हो।

Example

=DEC2HEX(100;4)ले ००६४ फर्काउँदछ ।

DEC2OCT

प्रविष्टि गरेको दशमलव सङ्ख्याका लागि अक्टल सङ्ख्याको परिणाम हो

Syntax

DEC2OCT(Number [; Places])

सङ्ख्या: दशमलव सङ्ख्या । यदि सङ्ख्याऋणात्मक हो भने प्रकार्यले १० क्यारेक्टरहरू(३० बिट) सहित अक्टल सङ्ख्याहरू फर्काउँदछ । जरुरी बिट गुणाङ्क साइङ बिट हो, अरू २९ बिटहरू मानमा फर्कन्छन् ।

स्थानहरूभनेको आउटपुट गर्नुपर्ने स्थानहरूको सङ्ख्या हो।

Example

=DEC2OCT(100;4)ले ०१४४ फर्काउँदछ ।

DELTA

मानTRUE (1) हुन्छ । यदि दुवै सङ्ख्याहरू, जसमा तर्कहरूको रूपमा पठाएका हुन्छन्, यिनीहरू बराबर हुन्छन्, अन्यथा यो FALSE (0) हुन्छ ।

Syntax

DELTA(Number1 [; Number2])

Example

=DELTA(1;2)ले ० फर्काउँदछ ।

ERF

गेस त्रुटि इन्टिग्रलको मान फर्काउँदछ ।

Syntax

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

तल्लोलिमिटइन्टिग्रलको तल्लो लिमिट हो

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Example

=ERF(0;1)ले ०.८४२७०१ फर्काउँदछ ।

ERF.PRECISE

Returns values of the Gaussian error integral between 0 and the given limit.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

ERF.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Example

=ERF.PRECISE(1) returns 0.842701.

ERFC

गसियन त्रुटि इन्टिग्रल x र इन्फिनिटि बीचको समपूरक मानहरू फर्काउँदछ ।

Syntax

ERFC(तल्लो लिमिट)

तल्लोलिमिटइन्टिग्रलको तल्लो लिमिट हो

Example

=ERFC(1)ले ०.१५७२९९ फर्काउँदछ ।

ERFC.PRECISE

Returns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

ERFC.PRECISE(LowerLimit)

तल्लोलिमिटइन्टिग्रलको तल्लो लिमिट हो

Example

=ERFC.PRECISE(1) returns 0.157299.

GESTEP

परिणाम १ हो यदिसंख्यास्टेपया स्टेपभन्दा ठुलो छ भने

Syntax

GESTEP(Number [; Step])

Example

=GESTEP(5;1)ले १ फर्काउँदछ ।

HEX2BIN

प्रविष्टि गरेको हेक्जाडेसिमल सङ्ख्याका लागि बाइनरी सङ्ख्याको परिणाम हो।

Syntax

HEX2BIN(Number [; Places])

Number is a hexadecimal number or a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

स्थानहरूआउटपुट हुनुपर्ने स्थानहरूको सङ्ख्या हो।

Example

=HEX2BIN("6a";8) returns 01101010.

HEX2DEC

प्रविष्टि गरेको हेक्जाडेसिमल सङ्ख्याका लागि दशमलव सङ्ख्या परिणाम हो।

Syntax

HEX2DEC(सङ्ख्या)

Number is a hexadecimal number or a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Example

=HEX2DEC("6a") returns 106.

HEX2OCT

प्रविष्टि गरेको हेक्जाडेसिमल सङ्ख्याका लागि अक्टल सङ्ख्या परिणाम ।

Syntax

HEX2OCT(Number [; Places])

Number is a hexadecimal number or a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

स्थानहरूआउटपुट हुनुपर्ने स्थानहरूको सङ्ख्या हो।

Example

=HEX2OCT("6a";4) returns 0152.

Please support us!