Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Add-in धारणा

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

आपूर्ति गरेको Add-inहरू

LibreOffice contains examples for the add-in interface of LibreOffice Calc.

विश्लेषण प्रकार्य खण्ड एक ।

विश्लेषण प्रकार्य खण्ड दुई

DAYSINMONTH

Calculates the number of days of the month in which the date entered occurs.

Syntax

DAYSINMONTH(मिति)

मिति सम्बन्धित रोजिएको बर्सको कुनैपनि महिनाको कुनै दिन हो। मिति प्यारामीटर LibreOffice को लोकेल सेटिङहरू अनुसारको वैध मिति बनाउन जरुरी हुन्छ।

Example

DAYSINMONTH(A1)ले २९ दिन फर्काउँदछ । यदि A1ले २/१७/६८ समावेश गराएको खण्डमा फरवरी १९६८का लागि मिति वैध छ ।

DAYSINYEAR

Calculates the number of days of the year in which the date entered occurs.

Syntax

DAYSINYEAR(मिति)

मिति सम्बन्धित वर्ष को कुनै दिन हो। मिति प्यारामीटर LibreOffice को लोकेल सेटिङहरू अनुसारको वैध मिति बनाउन जरुरी हुन्छ।

Example

DAYSINYEAR(A1)ले ३६६ दिन फर्काउँदछ । यदि A1ले २/२९/६८ समावेश गरेको खण्डमा वर्ष १९६८ का लागि वैध मिति हुन्छ ।

ISLEAPYEAR

Determines whether a year is a leap year. If yes, the function will return the value 1 (TRUE); if not, it will return 0 (FALSE).

Syntax

ISLEAPYEAR(मिति)

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Example

ISLEAPYEAR(A1)ले १ फर्काउँदछ,यदि A1 ले २/२९/६८ समावेश गरेको खण्डमा तपाईँंको लोकेल सेटिङमा वैध मिति १९६८ को फरवरी २९ हुन्छ ।

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

कहिल्यै ISLEAPYEAR(२/२९/६८) प्रयोग नगर्नुहोस्, किन भने यो २ भाग २९ भाग ६८ हुन सक्दछ र त्यसपछि ISLEAPYEAR प्रकार्य क्रम मिति सङ्ख्याको रूपमा यसको सानो सङ्ख्याबाट गणना हुन्छ ।

MONTHS

फरक महिनाहरूमा दुई मितिहरूको बीच गणना गर्दछ ।

Syntax

MONTHS(सुरु मिति, अन्तिम मिति, प्रकार)

सुरुआत मितिपहिलो मिति हो

समाप्ति मितिदोस्रो मिति हो

प्रकार फरकको प्रकार गणना गर्दछ । सम्भाव्य मानहरू ० (अन्तराल) र १ (तोकिएका महिनाहरूमा) संलग्न हुन्छन् ।

ROT13

वर्णमालामा १३ वटा स्थितिमा सारेका क्यारेक्टरहरूद्वारा क्यारेक्टर स्ट्रिङ गुप्तीकरण गर्दछ । अक्षर Z पाछाडि वर्णमाला पुन: (परिक्रमण) सुरुहुन्छ । गुप्तीकरण प्रकार्य लागू गर्दा परिणाम सुरु गरेर सङ्केतमा तपाईँं पाठ गुप्तलेखन उल्ट्याउन सक्नुहुन्छ ।

Syntax

ROT13(पाठ)

पाठ गुप्तिकरण गरिनुपर्ने अक्षर स्ट्रिंग हो। ROT13(ROT13(पाठ))ले कोडको गुप्तिकरण उल्टाउँछ​।

WEEKS

हप्ताहरूमा दुई मितिहरूको फरक गणना गर्दछ ।

Syntax

WEEKS(सुरु मिति, अन्तिम मिति,प्रकार)

सुरुआत मितिपहिलो मिति हो

समाप्ति मितिदोस्रो मिति हो

प्रकार फरकहरूको प्रकार गणना गर्दछ । सम्भाव्य मानहरू ० (अन्तराल) र १ (हप्ताहरूको सङ्ख्या) हुन्छन्।

WEEKSINYEAR

Calculates the number of weeks of the year in which the date entered occurs. The number of weeks is defined as follows: a week that spans two years is added to the year in which most days of that week occur.

Syntax

WEEKSINYEAR(मिति)

मिति सम्बन्धित वर्ष को कुनै दिन हो। मिति प्यारामीटर LibreOffice को लोकेल सेटिङहरू अनुसारको वैध मिति बनाउन जरुरी हुन्छ।

Example

WEEKSINYEAR(A1)ले ५३ फर्काउँदछ । A1ले २/१७/७० समावेश गरेको खण्डमा यो वर्ष १९७० का लागि वैध मिति हुन्छ ।

YEARS

वर्षहरूमा दुई मितिहरू बीचको फरक गणना गर्दछ ।

Syntax

YEARS(मिति सुरु गर्दछ,अन्तिम मिति,प्रकार्य)

सुरुआत मितिपहिलो मिति हो

समाप्ति मितिदोस्रो मिति हो

प्रकार फरकको प्रकार गणना गर्दछ । सम्भाव्य मानहरू ० (अन्तराल) र १ (तोकिएका वर्षहरूमा) हन्छन् ।

LibreOffice API मार्फत Add-ins

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Please support us!