Statistics Functions

This category contains the Statistics functions.

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस् - प्रकार्य - बिवरणिका तथ्याङ्किय


केही उदाहरणहरूको दिएका डेटा तालिकामा प्रयोग हुन्छ:

C

D

2

x मान

y मान

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


तथ्याङ्क प्रकार्यहरू दिएका उप सेक्सनहरूमा वर्णन गरेको हुन्छ ।

तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड एक

तथ्याङ्कीय प्रकार्य खण्ड दुई

तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड तीन

तथ्याङ्कीय प्रकार्यहरू खण्ड चार

तथ्याङ्कीय प्रकार्य खण्ड पाँच

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!