युक्तिसङ्गत प्रकार्य

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस् - प्रकार्य - बिवरणिका लोजिकल


XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

तर्कहरू आफैमा या त युक्तिसङ्गत अभिव्यक्तिहरू हुन् (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) जसले युक्तिसङ्गत मानहरू, वा युक्तिसङ्गत मानहरू समाविष्ट गरेको (A1:C3) एरेहरू फर्काउँछ ।

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=XOR(TRUE;TRUE) ले FALSE फर्काउँदछ

=XOR(TRUE;TRUE;TRUE)लेTRUE फर्काउँदछ

=XOR(FALSE;TRUE) लेTRUE फर्काउँदछ

IF

पालना गर्नलाई युक्ति संगत परीक्षण निर्दिष्ट गर्दछ ।

Syntax

IF(Test [; ThenValue [; OtherwiseValue]])

परीक्षणकुनै मान वा अभिव्यक्तिहो त्यो TRUE वा FALSE हुनसक्दछ ।

Then_value (वैकल्पिक) मान हो युक्ति संगत परीक्षण TRUE भएको खण्डमा यो फर्किन्छ ।

Otherwise_value (वैकल्पिक) मान हो यो युक्ति संगत परीक्षण FALSE भएको खण्डमा फर्किन्छ ।

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=IF(A1>५;१००;"too small") यदि A1मा ५ भन्दा बढी भएको खण्डमा मान १०० हालको कक्षमा प्रविष्टि गरिन्छ अन्यथा टेक्स्ट "too small" (कोट्स बिना) प्रविष्टि गरिन्छl

OR

यदि एउटा मात्र तर्क पनि TRUE भएको खण्डमा ले TRUE फर्काउँदछ । यदि सबै तर्कहरूसँग युक्ति संगत मान FALSE भएको खण्डमा यो प्रकार्यले फर्काउने मान FALSE हुन्छ ।

तर्कहरू आफैमा या त युक्तिसङ्गत अभिव्यक्तिहरू हुन् (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) जसले युक्तिसङ्गत मानहरू, वा युक्तिसङ्गत मानहरू समाविष्ट गरेको (A1:C3) एरेहरू फर्काउँछ ।

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

१२<11; 13>२२, and ४५=४५ प्रविष्टिहरूको युक्ति संगत मान परीक्षण गर्नु पर्दछ ।

=OR(12<11;13>22;45=45)ले TRUE फर्काउँदछ ।

=OR(FALSE; TRUE) ले TRUE फर्काउँदछ ।

NOT

युक्ति संगत मान उल्टाउँदछ ।

Syntax

NOT(Logical value)

युक्ति संगत मानउल्ट्याउनु पर्ने कुनै मान हो ।

Example

=NOT(A).यदि A=TRUE हुन्छभने NOT(A) लाई FALSE मुल्यांकन गरिनेछ ।

FALSE

युक्ति संगत मानFALSE फर्काउँदछ । FALSE() प्रकार्यलाई कुनै तर्कहरू आवश्यकता पर्दैन र युक्ति संगत मान FALSE फर्काउँदछ ।

Syntax

FALSE()

Example

=FALSE()ले FALSE फर्काउँदछ ।

=NOT(FALSE())ले TRUE फर्काउँदछ

TRUE

युक्तिसङ्गत मानले TRUE सेट गर्दछ ।TRUE() प्रकार्यलाई कुनै तर्कहरू आवश्यकता पर्दैन र प्राय युक्ति संगत मान TRUE फर्काउँदछ ।

Syntax

TRUE()

Example

यदि A=TRUE र B=FALSE छ भने निम्न उदाहरणहरू देखापर्दछ:

=AND(A;B) ले FALSE फर्काउँदछ

=OR(A;B) ले TRUE फर्काउँदछ

=NOT(AND(A;B)) ले TRUE फर्काउँदछ

AND

सबै तर्कहरू TRUE भएको खण्डमा लेTRUE फर्काउँदछ । यदि तत्वहरूको एउटा मात्र FALSEभएको खण्डमा,यो प्रकार्यले FALSEमान फर्काउँदछ ।

तर्कहरू आफैमा या त युक्तिसङ्गत अभिव्यक्तिहरू हुन् (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) जसले युक्तिसङ्गत मानहरू, वा युक्तिसङ्गत मानहरू समाविष्ट गरेको (A1:C3) एरेहरू फर्काउँछ ।

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

१२<13; 14>१२, र ७<६ प्रविष्टिहरूको युक्ति संगत मानहरू परीक्षण गर्नलाई:

=AND(12<13; 14>12; 7<6) ले FALSE फर्काउँदछ ।

=AND (FALSE;TRUE) ले FALSE फर्काउँदछ ।

Please support us!