फाइलबाट पाना

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet - Insert Sheet from File.


  1. स्थानिय स्प्रेडसिटमा फाइल खुलासंवाद प्रयोग गर्नुहोस्

  2. In the पाना घुसाउनुहोस्संवादमा, घुसाउनुहोस् पाना चयन गर्नुहोस् जसलाई तपाईँं घुसाउन चाहनुहुन्छ ।

Please support us!