Insert Page Break

यो आदेशले पङ्क्ति वा स्तम्भ विच्छेदहरू निश्चित गर्न हातैले घुसाउँदछ जसले तपाईँंको डेटा उचित तरीकाले छपाउँदछ तपाईँं तेर्सो पृष्ठ विच्छेद माथि वा ठाडो पृष्ठ विच्छेद सक्रिय कक्षको बायाँ घुसाउन सक्नुहुन्छ ।

Choose Sheet - Delete Page Break to remove breaks created manually.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet - Insert Page Break.


पङ्क्ति विच्छेद

चयन गरेको कक्ष माथि (तेर्सो पृष्ठ विच्छेद)मा पङ्क्ति विच्छेद घुसाउनुहोस्

स्तम्भ विच्छेद

सक्रिय कक्षको बायाँमा स्तम्भ विच्छेद (ठाडो पृष्ठ विच्छेद) घुसाउँदछ ।

Please support us!