स्तम्भहरू/पङ्क्तिहरूको हेडरहरू

Shows column headers and row headers.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Column & Row Headers.


Please support us!