Delete Page Break

म्यानुअल विच्छेदको प्रकार रोज्नुहोस् जसलाई मेट्न चाहनुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet - Delete Page Break.


पङ्क्ति विच्छेद

सक्रिय कक्षको माथिबाट म्यानुअल पङ्क्ति विच्छेद हटाउँदछ ।

स्तम्भ विच्छेद

सक्रिय कक्षको बायाँबाट म्यानुअल स्तम्भ विच्छेद हटाउँदछ ।

Please support us!