पाना मेट्नुहोस्

क्वेरी यकीन पछि हालको पाना मेटाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


द्रष्टव्य प्रतिमा

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


हो

सक्रिय पाना स्थायी रूपले मेट्दछ ।

होइन

संवाद रद्द गर्दछ ।कुनै मेटाइ प्रस्तुत गरिएको छैन.

Please support us!