भर्नुहोस्

सामग्री सहितका कक्षहरू स्वचालित रूपले भरिन्छन् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet - Fill Cells.


द्रष्टव्य प्रतिमा

कक्षहरू भर्नका लागि LibreOffice क्याल्क प्रसङ्ग मेनुहरूसँगथप विकल्प हुन्छ ।


तल

दायराको माथिल्लो कक्षको सामग्रीहरू सहित कम्तीमा दुईटा पङ्क्तिहरू चयन गरेको दायराले भर्दछ ।

दायाँ

बायाँ जरुरी कक्षको सामग्रीहरू सहित कमसेकम दुईटा स्तम्भहरूको चयन गरेको दायरा भर्दछ ।

माथि

दायराको तलको जरुरी कक्षको सामग्रीहरू चयन गरेको सहित कम्तीमा दुईवटा पङ्क्तिहरू दायराले भर्दछ ।

बायाँ

टाढा दायाँ कक्षको सामग्रीहरू सहित कमसेकम दुईटा स्तम्भहरूमा चयन गरेको दायरा भर्दछ ।

पाना

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

पङ्क्तिहरू

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

भरेका कक्षहरूले प्रसङ्ग मेनुहरू प्रयोग:

Please support us!