UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

BasicLibraries Object

CreateUnoStruct Function

Uno बनौट प्रकारको दृष्टान्तमा सिर्जना गर्दछ ।

CreateUnoService Function

ProcessServiceManagerसँग एउटा Uno सेवा सुरु गर्दछ

CreateUnoDialog Function

आधारभूत Uno वस्तु सिर्जना गर्दछ जसले आधारभूत रनटाइमको बेलामा Uno संवाद नियन्त्रणको प्रतिनीधित्व गर्दछ ।

CreateUnoListener Function

स्रोताको दृष्टान्त सिर्जना गर्नुहोस् ।

CreateUnoValue Function

वस्तुमा फर्काउँछ जसले कडाइका साथ टाइप गरेको मान Uno प्रकार प्रणालीलाई सान्दर्भित गर्न प्रतिनीधित्व गर्दछ ।

CreateObject Function

UNOवस्तु सिर्जना गर्नुहोस्

यो तरीकाले प्रकारको परामिरतिको रूपमा पास गरेका दृष्टान्तहरू सिर्जना गर्दछ ।

EqualUnoObjects Function

यदि दुईटा निर्दिष्ट आधारभूत Uno वस्तुहरूले उही Uno वस्तु दृष्टान्तको प्रतिनीधित्व गरेको खण्डमा सत्य फर्काउँछ ।

CreateUnoService Function

ProcessServiceManagerसँग एउटा Uno सेवा सुरु गर्दछ

DialogLibraries Object

GetDefaultContext Function

यदि अवस्थित भएमा सेवा प्रक्रिया कारखानामा पूर्वनिर्धारित सामाग्री फर्काउँछ, अन्यथा ० सन्दर्भ फर्काउँछ ।

GetProcessServiceManager Function

प्रक्रिया सेवा व्यबस्थापक(केन्द्रिय Uno सेवा व्यबस्थापक) फर्काउँछ ।

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

HasUnoInterfaces Function

यदि आधारभूत Uno वस्तुले निश्चित Uno इन्टरफेसहरूलाई समर्थन गरेको खण्डमा परिक्षण गर्नुहोस् ।

IsUnoStruct Function

दिएको वस्तु Uno struct भएको खण्डमा सत्य फर्काउँछ ।

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Please support us!