CreateUnoStruct Function

Uno बनौट प्रकारको दृष्टान्तमा सिर्जना गर्दछ ।

Syntax:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno प्रकार नाम )

Example:


     oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )
   

Or use the following structure for your statement:


     Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property
   

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!