TwipsPerPixelY Function

टिपहरूको नम्बर फर्काउँछ जसले पिक्सेलहरूको उचाइको प्रतिनीधित्व गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


n = TwipsPerPixelY

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

उदाहरण:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!