GetSolarVersion Function

हालको LibreOffice संस्करणको आन्तरिक नम्बर फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


s = GetSolarVersion

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

उदाहरण:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,६४,"सौर्य प्रवीधीको संस्करण नम्बर"
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!