InStr Function

एउटा स्रिङको स्थितिलाई अर्को स्ट्रिङको स्थितिमा फर्काउँछ ।

Instr प्रकार्यले जोडा मिलेर भेटिसकेको स्थितिमा फर्काउँछ । यदि स्ट्रिङ नभेटिएको खण्डमा प्रकार्यले जेरो फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

परामितिहरू:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

पाठ१: स्ट्रिङ अभिव्यक्ति जसलाई तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ ।

पाठ२:स्ट्रिङ अभिव्यक्तिका लागि तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ ।

तुलना गर्नुहोस्: ऐच्छिक सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसले तुलनाको प्रकार परिभाषित गर्दछ । यो परामितिको मान ० वा १ हुनसक्छ । १को पूर्वनिर्धारित मान तुलना पाठमा निर्दिष्ट गर्दछ जसमा केस-संवेदनशील हुँदैन । ० को मान बाइनरि तुलनामा निर्दिष्ट गर्दछ जसमा केस-संवेदनशील हुन्छ ।

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "कार्यालय"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!