ConvertFromURL Function

URLफाइललाई प्रणाली फाइलमा रूपान्तरण गर्दछ ।

Syntax:


ConvertFromURL(फाइलनाम)

Return value:

स्ट्रिङ

Parameters:

फाइलनाम: स्ट्रिङको स्वरूपमा फाइल नाम ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!