ConvertFromURL Function

URLफाइललाई प्रणाली फाइलमा रूपान्तरण गर्दछ ।

Syntax:


ConvertFromURL(फाइलनाम)

Return value:

String

Parameters:

filename: A file name as a string.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!