UCase Function

स्ट्रिङमा भएका साना अक्षरलाई ठुला अक्षरमा रूपान्तरण गर्दछ ।

हेर्न पनि मिल्छ: LCase प्रकार्य

Syntax:

UCase (स्ट्रिङको रूपमा पाठ)

Return value:

String

Parameters:

पा: तपाईँले रूपान्तरण गर्न चाहनु भएको कुनै पनि स्ट्रिङ अभिव्यक्ति ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!