RTrim Function

स्ट्रिङ अभिव्यक्तिको अन्त्यका खालीस्थानहरू मेटाउनुहोस् ।

See also: LTrim प्रकार्य

Syntax:


RTrim (स्ट्रिङको रूपमा पाठ)

Return value:

String

Parameters:

पाठ: कुनै स्ट्रिङ अभिव्यक्ति

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Please support us!