RSet Statement

स्ट्रिङ चल बित्र स्ट्रिङ चल दायाँ-पङ्क्तिबद्ध गर्दछ वा प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकार अर्कोमा प्रतिलिपि गर्दछ ।

Syntax:


RSet पाठ स्ट्रिङको रूपमा = पाठ वा RSet चल१ = चल २

Parameters:

पाठ: कुनै स्ट्रिङ चल ।

पाठ: स्ट्रिङ जसलाई तपाईँ स्ट्रिङ चलमा दायाँ-पङ्क्तिबद्धगर्न चाहनुहुन्छ ।

चल१: प्रयोगकर्ता-चल जसको लक्ष प्रतिलिपि गरिएको चलसम्म हुन्छ ।

पाठ२:प्रयोगकर्ता-परिभाषित चल जसलाई तपाईँ अर्को चलमा प्रतिलिपि गर्नलाई चाहनुहुन्छ ।

यदि स्ट्रिङ स्ट्रिङचल भन्दा छोटो भएको खण्डमा RSetले स्ट्रिङलाई स्ट्रिङ चलभित्र दायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्दछ । कुनै बाँकि रहेका क्यारेक्टरहरू स्ट्रिङचलहरूमा खालीस्थानहरूसँग प्रतिस्थापन हुन्छन् । यदि स्ट्रिङ स्ट्रिङचल भन्दा लामो भएको खण्डमा,क्यारेक्टरहरूले चलको लम्बाइ बढी हुँदा काटिदिन्छन् र बाँकि क्यारेक्टरहरू मात्रै स्ट्रिङ स्ट्रिङ चलभित्र दायाँ-पङ्क्तिबद्ध मिलाउछन् ।

तपाईँ एउटा प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकारबाट अर्को प्रयोगकर्ता-परिभाषित प्रकारमा चलहरू मानाङ्कन गर्न RSet कथनको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।

दिएका उदाहरणमा स्ट्रिङको दायाँबाट बायाँ पङ्क्तिबद्ध परिवर्तन गर्नRSetLSetकथन प्रयोग हुन्छन् ।

Example:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ४० क्यारेक्टरहरू स्ट्रिङमा REM दायाँ-पङ्क्तिबद्ध "SBX"
  खाली ठाउहरू सँग REM ले आस्ट्रिकहरू बदल्छ
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ४०-क्यारेक्टर स्ट्रिङमा REM बायाँ-पङ्क्तिबद्ध "SBX"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!