Left Function

बायाँ तर्फका जरुरी क्यारेक्टरहरूलाई फर्काउँछ जसलाई तपाईँ स्ट्रिङ अभिव्यक्तिमा निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ ।

Syntax:


Left (string As String, length As Long) As String

Return value:

स्ट्रिङ

Parameters:

string: Any string expression that you want to return the leftmost characters from.

length: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

दिएको उदाहरणले महिना/दिन/बर्ष ढाँचालाई बर्ष.महिना.दिन ढाँचामा रूपान्तरण गर्दछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = आगत मञ्जूषा("कृपया अन्तरराष्ट्रिय ढाँचा 'YYYY-MM-DD' मा मिति आगत गर्नुहोस्")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!