Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Syntax:


Format(expression [, format As String]) As String

Parameters:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Return value:

Text string.

ढाँचा सङ्केतहरू

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: दशमलव ल्पेसहोल्डरले दशमलव विभाजकको दायाँ र बायाँ दशमलव स्थानहरूको नम्बर निर्धारण गर्दछ ।

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

यदि घातांक ऋणात्मक भएको खण्डमा,घटाऊ चिन्ह घातांक भन्दा अगाडि E-, E+, e-, e+ सँग शिधै प्रदर्शन प्रदर्शन गरिन्छ । यदि घातांक धनात्मक भएको खण्डमा घातांकहरू भन्दा अगाडि मात्र E+ वा e+ सँग जोड चिन्ह प्रदर्शन गरिन्छ ।

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

हजारौ नम्बरको रूपमा पूर्ण बिरामको प्रयोग गर्दा दशमलव विभाजक क्षेत्रिय सेटिङमा निर्भर गर्दछ । जब तपाईँ आधारभूत स्रोत सङ्केतमा शिधै नम्बर प्रविष्टि गर्नलाई प्राय दशमलव डेलिमिटरको रूपमा पूर्ण बिरामको प्रयोहुन्छ । तपाईँको प्रणाली सेटिङहरूमा वास्तविक क्यारेक्टरहरू नम्बर ढाँचामा दशमलव विभाजकको रूपमा प्रदर्शित हुन्छन् ।

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

यहाँ एकपटक पनि सूचीकृत नभएका क्यारेक्टरहरू प्रदर्शन गर्नलाई यसलाई ब्याक स्ल्यास(\)द्वारा अगाडि बढाउनु पर्दछ वा यसलाई उद्गार चिन्हहरूमा (" ") संलग्न गर्नु पर्दछ ।

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

शाव्दिक क्यारेक्टरहरूका रूपमा प्रदर्शन गर्नकालागि ढाँचा सङ्केतमा क्यारेक्टरहरूका अगाडि ब्याकस्ल्यास आउन जरुरी हुन्छ,यस्ता क्यारेक्टरहरूमा मिति- र समय-ढाँचा क्यारेक्टरहरू(a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :),सङ्ख्यात्मक ढाँचा क्यारेक्टरहरू (#, 0, %, E, e, अल्पविराम, पूर्ण बिराम) र स्ट्रिङ ढाँचा क्यारेक्टरहरू (@, &, <, >, !)पर्दछन् ।

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

तपाईँले पूर्वपरिभाषित ढाँढाहरू प्रयोग गरेको खण्डमा ढाँचाको मान उद्गार चिन्हमा संलग्न गराउन जरुरी हुन्छ ।

पूर्वपरिभाषित ढाँचा

साधारण नम्बर: प्रविष्टि गरिएको स्वरूपमा नम्बरहरू प्रदर्शन हुन्छन् ।

मुद्रा: डलर चिन्ह नम्बरको अगाडिपट्टी घुसाउछ र कोष्ठकहरूमा ऋणात्मक नम्बरहरू संलग्न गराउछ ।

स्थिर: ले दशमलव विभाजकको अगाडि कम्सेकम एक डिजिटमा प्रदर्शन गर्दछ ।

स्थिर: ले हजारौ नम्बरहरूको विभाजकसँग नम्बरहरू प्रदर्शन गर्दछ ।

प्रतिशत: १००ले नम्बरलाई गुणन गर्दछ र नम्बरमा प्रतिशत चिन्ह जोडिन्छ ।

वैज्ञानिक: ले वैज्ञानिकढाँचामा(उदाहरणकोलागि,१.००E+०३ देखि १०००सम्म), संख्यहरू प्रदर्शन गर्दछ ।

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

मिति समय र मौद्रिक ढाँचाहरूका लागि उस्तै locale सेटिङहरू लागू हुन्छन् । आधारभूत ढाँचा सङ्केत तपाईँको स्थानिय सेटिङ आनुसार व्याख्या र प्रदर्शन गरिनेछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' तपाईँले BASIC स्रोत सङ्केतमा नम्बरहरूको प्रविष्टि गराउदा प्राय जसो दशमलव डेलिमिटरको रूपमा पूर्ण बिरामको प्रयोग गर्दछ।
    REM ले प्रदर्शन गर्दछ उदाहरणका लागि 6,328.20 अंग्रजी स्थानियमा, 6.328,20 जर्मन स्थानियमा ।
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!