Chr Function

त्यो निर्दिष्ट क्यारेक्टर सङ्केतलाई अनुरूप गर्ने क्यारेक्टर फर्काउँछ ।

Syntax:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Return value:

String

Parameters:

charcode: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (Option VBASupport 1), charcode is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


विशेष नियन्त्रण क्रमबद्धहरू मुद्रकमा पठाउनलाई होस् या अर्को स्रोत निर्गतलाई Chr$ प्रकार्यको प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईँ स्ट्रिङ अभिव्यक्तिमा उद्धरण चीन्हहरू घुसाउनलाई यसको प्रयोग हुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

6 अधिप्रवाह

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Example:


    Sub ExampleChr
      ' ले यो उदाहरणमा स्ट्रिङमा उद्धरण चिन्हहरू (ASCII मान ३४) घुसाउछ।
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      ' ले मुद्रण बाहिर संवादकै रूपमा उपस्थित गराउछ: "छोटो" भुल।
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
  

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!