Chr Function

त्यो निर्दिष्ट क्यारेक्टर सङ्केतलाई अनुरूप गर्ने क्यारेक्टर फर्काउँछ ।

Syntax:

Chr( स्ट्रिङको रूपमा अभिव्यक्ति)

Return value:

स्ट्रिङ

Parameters:

Expression: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (OPTION VBASUPPORT 1), Expression is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


विशेष नियन्त्रण क्रमबद्धहरू मुद्रकमा पठाउनलाई होस् या अर्को स्रोत निर्गतलाई Chr$ प्रकार्यको प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईँ स्ट्रिङ अभिव्यक्तिमा उद्धरण चीन्हहरू घुसाउनलाई यसको प्रयोग हुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

6 अधिप्रवाह , when VBA compatibility mode is enabled and expression is greater than 255.

Example:


    Sub ExampleChr
      ' ले यो उदाहरणमा स्ट्रिङमा उद्धरण चिन्हहरू (ASCII मान ३४) घुसाउछ।
      MsgBox "A "+ Chr$(34)+"छोटो" + Chr$(34)+" भुल"
      ' ले मुद्रण बाहिर संवादकै रूपमा उपस्थित गराउछ: "छोटो" भुल।
    End Sub
  

ASC

Please support us!