Erase Statement

स्थिर साइजको बाँणहरूको बाँण तत्वहरूको सामग्रीहरू मेट्दछ, र चल साइजको बाँणद्वारा प्रयोग गरिएको स्मृति निश्कासन गर्दछ ।

Syntax:

Erase syntax


 Erase array1 [, array2 [,...]]

Parameters:

array list - A comma delimited list of arrays to be erased.

Example:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b and c(0) are unchanged
   Erase b, c(0) ' everything gets cleared
 End Sub

Dim or ReDim statements

Array or DimArray functions

Lbound and Ubound functions

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!