IsUnoStruct Function

दिएको वस्तु Uno struct भएको खण्डमा सत्य फर्काउँछ ।

Syntax:

IsUnoStruct( Uno प्रकार )

Return value:

Boolean

Parameters:

Uno प्रकार : A UnoObject

Example:


Sub Main
Dim bIsStruct
'एउटा सेवा दृष्टांन्त गर्नुहोस्
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct 'झुठो प्रदर्शनहरू किनभने oSimple फाइल पहुँच NO struct हो
' उदाहरणिय गुण struct
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' सत्य प्रदर्शनहरू किनभने aProperty हो
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' झुठो प्रदर्शनहरू किनभने ४२ NO struct हो
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!