IsMissing Function

यदि प्रकार्यले ऐच्छिक परामितिसँग बोलाएको खण्डमा परिक्षण गर्नुहोस् ।

See also: ऐच्छिक

वाक्य संरचना:


IsMissing( तर्क नाम )

परामितिहरू:

तर्क नाम: ऐच्छिक तर्कको नाम ।

IsMissing returns True if no value has been passed for the ArgumentName; otherwise, it returns False.

उदाहरणहरू पनि हेर्नुहोस् ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!