TypeName Function; VarType Function

Returns a string (प्रकार नाम) वा सङ्ख्यात्मक मान(VarType) जसले चलका लागि सूचना समावेश गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ; इन्टिजर

परामितिहरू:

चल: चल जसलाई तपाईँले प्रकारमा निर्धारण गर्नलाई चाहनुहुन्छ । तपाईँ दिएको मानहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:

कुञ्जी शब्द

Named constant

चल प्रकार

चल प्रकार

Boolean

11

बुलियन चल

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

मिति चल

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

द्वि-गुना उत्प्लावन बिन्दु चल

Integer

V_INTEGER

2

इन्टिजर चल

Long

V_LONG

3

लामो इन्टिजर मान

Object

9

वस्तु चल

Single

V_SINGLE

4

एकल उत्प्लावन-बिन्दु चल

String

V_STRING

8

स्ट्रिङ चल

Variant

12

भिन्न चल(परिभषाद्वारा निर्दिष्ट गरेका सबै प्रकारहरू समावेश गराउन सकिन्छ)चल)

Empty

V_EMPTY

0

चल थालनि भएको छैन

Null

V_NULL

1

वैध डेटा छैन


त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 प्रकार नाम(lVar) & " " & VarType(lVar),०," आधारभूतLibreOfficeमा केही प्रकारहरू"
End Sub

Please support us!