Option Explicit Statement

Dim कथनसँग कार्यक्रम सङ्केतमा स्पष्टरूपमा गोषणा हुने पर्ने ती प्रत्येक चल निर्दिष्ट गर्दछ ।

Syntax:

Option Explicit

Parameters:

warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Example:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    i% कोलागि = १ देखि १० REMले रन-टाइम त्रुटिमा यो परिणाम दिन्छ
        Rem
    Next i%
End Sub

Please support us!