Option Base Statement

० वा १को रूपमा एरेकोलागि पूर्वनिर्धारित तल्लो सिमा परिभाषित गर्दछ ।

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Parameters:

चेतावनी प्रतिमा

मोड्युलमा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम सङ्केत अघाडि यो कथन थप्नु पर्दछ ।


Example:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!