UBound Function

एरेको माथिल्लो सिमा फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


UBound (एरे नाम [, आयामिक])

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

परामितिहरू:

इरे नाम: एरेको नाम जुनचाँहि तपाईँ माथिल्लो (Ubound) वा तल्लो (LBound) सिमामा निर्धारण गर्नलाई चाहनुहुन्छ ।

[Dimension]: इन्टिजर जसले जुनचाँहि आयामिकलाई माथिल्लो (Ubound) वा तल्लो (LBound) सिमामा फर्काउन निर्दिष्ट गर्दछ । यदि मान निर्दिष्ट नगरेको खण्डमा पहिलो आयामिकको सिमामा फर्किएको हुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

9 दायरा बाहिरको सबस्क्रिप्ट

उदाहरण:


Sub ExampleUboundLbound
Dim sVar(10 To 20) As String
  Print LBound(sVar())
  Print UBound(sVar())
End Sub
 
Sub ExampleUboundLbound2
Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String
  Print LBound(sVar()) REM Returns 10
  Print UBound(sVar()) REM Returns 20
  Print LBound(sVar(),2) REM Returns 5
  Print UBound(sVar(),2) REM Returns 70
End Sub

Please support us!