LBound Function

एरेको तल्लो सिमा फर्काउँछ ।

Syntax:


LBound (एरे नाम [, आयामिक])

Return value:

Long

Parameters:

एरे नाम: एरेको नाम जुन चाँहिलाई तपाईँ एरे आयामिकको माथिल्लो (Ubound) वा तल्लो (LBound)सिमा फर्काउन चाहनुहुन्छ ।

[Dimension]: इन्टिजर जसले जुन चाँहि आयामिक माथिल्लो (Ubound) वा तल्लो (LBound)सिमामा फर्काउन लाई निर्दिष्ट गर्दछ । यदि मान निर्दिष्ट नभएको खण्डमा पहिलो आयामिक लाई मान्न सकिन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

9 दायरा बाहिरको सबस्क्रिप्ट

Example:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!