DefVar Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरिएको छैन भने, अक्षर दायरा अनुरूप, पूर्वनिर्धारित चल प्रकारहरू सेट गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


Defxxx क्यारेक्टर दायरा१[, क्यारेक्टर दायरा२[,...]]

परामितिहरू:

क्यारेक्टर दायरा: यसका लागि तपाईँले सेट गर्न चाहनुभएका पूर्वनिर्धारित डेटा प्रकार चलहरूको दायरा निर्दिष्ट गर्ने अक्षरहरू ।

xxx: शब्दकुञ्जी जसले पूर्वनिर्धारित चल प्रकार परिभाषीत गर्दछ:

शब्दकुञ्जी: पूर्वनिर्धारित चल प्रकार

DefVar:भिन्न

उदाहरण:


चल प्रकारहरूका लागि REM उपसर्ग परिभाषाहरू:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefVar
    vDiv=99 ' vDiv अन्तरनिहित भिन्न हो
    vDiv="हेलो वर्ल्ड"
End Sub

Please support us!