CStr Function

कुने सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई स्ट्रिङ अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


CStr (अभिव्यक्ति)

मान फर्काउनुहोस्:

String

परामितिहरू:

अभिव्यक्ति: कुनै वैध स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसलाई तपाईँ रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ।

अभिव्यक्ति प्रकारहरू र रूपान्तरण फर्काइहरू

Boolean :

स्ट्रिङ जसले कित सत्ययात झुठोमुल्याङ्कन गर्दछ ।

Date :

स्ट्रिङ जसले मिति र समय समावेश गर्दछ ।

Null :

रन-टाइम त्रुटि ।

Empty :

कुनैपनि क्यारेक्टरहरू बिनाका स्ट्रिङ ।

Any :

स्ट्रिङको रूपमा अनुरूप नम्बर


उत्प्लावन-बिन्दु नम्बरको अन्त्यका सुन्नाहरू फर्काइएको स्ट्रिङमा समाहित गरेको हुँदैन ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!