CCur Function

स्ट्रिङ अभिव्यक्ति वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति मुद्रा अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ । दशमलव विभाजकहरू र मुद्रा प्रतीकहरूका लागि स्थान सेटिङहरू प्रयोग गरिन्छ ।

Syntax:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Return value:

मुद्रा

Parameters:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

6 अधिप्रवाह

Example:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!