चलहरू

दिएका कथनहरू र प्रकार्यहरूले चलहरूसँग कार्य गरि रहन्छन । तपाईँ ति प्रकार्य चलहरूको परिभाषा वा घोषणा गर्न, चलहरू एक प्रकारबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्न,वा चलप्रकारको निर्धारण गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

CCur Function

स्ट्रिङ अभिव्यक्ति वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति मुद्रा अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ । दशमलव विभाजकहरू र मुद्रा प्रतीकहरूका लागि स्थान सेटिङहरू प्रयोग गरिन्छ ।

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

कुनै स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति मिति मानमा रूपान्तरण गर्नुहोस् ।

CDec Function

दशमलव अभिव्यक्तिमा स्ट्रिङ अभिव्यक्ति वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति रूपान्तरण गर्दछ ।

CDbl Function

कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति वा स्ट्रिङ अभिव्यक्ति द्वि-गुना प्रकारमा रूपान्तरण गर्दछ ।

CInt Function

कुनै स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति इन्टिजरमा रूपान्तरण गर्दछ ।

CLng Function

कुनै स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई लामो इन्टिजरमा रूपान्तरण गर्दछ ।

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

कुनै स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई एकल डेटा प्रकारमा रूपान्तरण गर्दछ ।

CStr Function

कुने सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई स्ट्रिङ अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ ।

CVar Function

चल अभिव्यक्तिमा स्ट्रिङ अभिव्यक्ति वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति रूपान्तरण गर्दछ ।

CVErr Function

सब प्रकार "त्रुटि" चल अभिव्यक्तिमा स्ट्रिङ अभिव्यक्ति वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति रूपान्तरण गर्दछ ।

DefBool Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा नगरेको वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरेको खण्डमा,चिठ्ठीको दायरा अनुसार DefBool कथनले चलहरूकोलागि पूर्वनिर्धारित डेटा प्रकार सेट गर्दछ ।

DefCur Statement

यदि अक्षरको दायरा अनुसार प्रकार-घोषणा क्यारेक्टर वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट भएमा, DefCur कथनले पूर्वनिर्धारित चल प्रकार सेट गर्दछ ।

DefDate Statement

यदि चलहरू प्रकार-घोषणा नभएको वा कुञ्जी शब्द निर्दिष्ट गरेको खण्डमा चिठ्ठीको दायरा अनुसार DefDate कथनले पूर्वनिर्धारित चल प्रकार सेट गर्दछ ।

DefDbl Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरिएको छैन भने, अक्षर दायरा अनुरूप, पूर्वनिर्धारित चल प्रकारहरू सेट गर्दछ ।

DefErr Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट नभएमा, अक्षर दायरा अनुसार, DefErr कथनले पूर्वनिर्धारित चल प्रकार सेट गर्दछ ।

DefInt Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरिएको छैन भने, अक्षर दायरा अनुरूप, पूर्वनिर्धारित चल प्रकारहरू सेट गर्दछ ।

DefLng Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरिएको छैन भने, अक्षर दायरा अनुरूप, पूर्वनिर्धारित चल प्रकारहरू सेट गर्दछ ।

DefObj Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरिएको छैन भने, अक्षर दायरा अनुरूप, पूर्वनिर्धारित चल प्रकारहरू सेट गर्दछ ।

DefSng Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट नभएमा,अक्षर दायरा अनुसार, DefSng कथनले पूर्वनिर्धारित चल प्रकार सेट गर्दछ ।

DefStr Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरेको छैन भने, अक्षर दायरा अनुसार, DefStr कथनले पूर्वनिर्धारत चल प्रकार सेट गर्दछ ।

DefVar Statement

यदि क्यारेक्टर प्रकार-घोषणा वा शब्दकुञ्जी निर्दिष्ट गरिएको छैन भने, अक्षर दायरा अनुरूप, पूर्वनिर्धारित चल प्रकारहरू सेट गर्दछ ।

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

यदि एरेमा डेटा फाँट चल भएको खण्डमा निर्धारण गर्दछ ।

IsDate Function

परिक्षण गर्नुहोस् यदि सङ्ख्यात्मक वा स्ट्रिङ अभिव्यक्ति मिति अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ ।

IsEmpty Function

परिक्षण गर्नुहोस् यदि भिन्न चलले खाली मान समावेश गरेको खण्डमा चल स्थापना हुँदैन भन्नेकुरा खाली मानले बताउछ ।

IsError Function

त्रुटि मान चल समावेश छन् भने परिक्षण गर्दछ ।

IsNull Function

परिक्षण गर्नुहोस् यदि भिन्न विशेष निल मान समावेश गराएको खण्डमा,देखाएको त्यो चलले डेटा समावेश गर्दैन ।

IsNumeric Function

यदि अभिव्यक्ति नम्बरमा भएको खण्डमा परिक्षण गर्नुहोस् । यदि अभिव्यक्ति नम्बरमा भएको खण्डमा प्रकार्यले सत्य फर्काउँछ अन्यथा झुठो फर्काउँछ ।

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

एरेको तल्लो सिमा फर्काउँछ ।

UBound Function

एरेको माथिल्लो सिमा फर्काउँछ ।

Let Statement

चललाई मानाङ्कन गर्दछ ।

Array Function

डेटा फाँटसँग चल भिन्न प्रकार फर्काउँछ ।

DimArray Function

भिन्न एरे फर्काउँछ ।

Erase Statement

स्थिर साइजको बाँणहरूको बाँण तत्वहरूको सामग्रीहरू मेट्दछ, र चल साइजको बाँणद्वारा प्रयोग गरिएको स्मृति निश्कासन गर्दछ ।

Option Base Statement

० वा १को रूपमा एरेकोलागि पूर्वनिर्धारित तल्लो सिमा परिभाषित गर्दछ ।

Option Explicit Statement

Dim कथनसँग कार्यक्रम सङ्केतमा स्पष्टरूपमा गोषणा हुने पर्ने ती प्रत्येक चल निर्दिष्ट गर्दछ ।

Public Statement

आयामिकहरू चल वा एरे मोड्युल स्तरमा(तिनीहरू उपकार्यतालिका वा प्रकार्यमा हुँदैनन्)हुन्छन् त्यसैले चल र एरे सबै लाइब्रेरीहरू र मोड्युलहरूमा वैध हुन्छ ।

Global keyword

आयामिकहरू चल वा एरे विश्वव्यापी स्तरमा(तिनीहरू उपकार्यतालिका वा प्रकार्यमा हुँदैनन्)हुन्छन् त्यसैले चल र एरे सबै लाइब्रेरीहरू र मोड्युलहरूमा हालको सत्रकोलागि वैध हुन्छन् ।

Static Statement

उपकार्यतालिका वा प्रकार्य भित्र कार्यविधी स्तरमा चल वा एरे घोषणा गर्दछ त्यसकारण चल वा एरेको मानहरू उपकार्यतालिका वा प्रकार्य अवस्थित हुनुभन्दा पछाडि सम्म कायम राख्छ । Dim कथन सम्मेलनहरूपनि वैध हुन्छन् ।

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

स्ट्रिङ परामितिको रूपमा वस्तुको नाम माध्ययमबाट रन-टाइममा वस्तुको ठेगाना राख्नला्लाई सक्षम बनाउछ ।

FindPropertyObject Function

स्ट्रिङ परामितिको रूपमा वस्तुको नाम प्रयोग गरेर रन-टाइममा वस्तुको ठेगाना राख्लाई सक्षम बनाउछ ।

Optional (in Function Statement)

तपाईँलाई परामितिहरू परिभाषा गर्नलाई अनुमति दिन्छ जसले ऐच्छिकको रूपमा प्रकार्यलाई पास गर्दछन् ।

IsMissing Function

यदि प्रकार्यले ऐच्छिक परामितिसँग बोलाएको खण्डमा परिक्षण गर्नुहोस् ।

HasUnoInterfaces Function

यदि आधारभूत Uno वस्तुले निश्चित Uno इन्टरफेसहरूलाई समर्थन गरेको खण्डमा परिक्षण गर्नुहोस् ।

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

दिएको वस्तु Uno struct भएको खण्डमा सत्य फर्काउँछ ।

Please support us!